อินโฟกราฟิก

กระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

07/10/2020
411

มาดูกันว่ากระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะมีขั้นตอนการยื่นคำร้อง ตลอดจนขั้นตอนของการพิจารณาคดีอย่างไร?
ทั้งนี้เราเองก็มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เช่นกัน โดยต้องจัดทำเป็นหนังสือราชการตามข้อปฏิบัติและเงื่อนไขที่กำหนด
ซึ่งการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญสามารถยื่นได้ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ ส่งทางไปรษณีย์ หรือว่าจะส่งระบบงานรับคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ย่อมได้

Back to top